Email : Karwan: Alharamain.pk@gmail.com Travel: Alharamain.travel@gmail.com
Contact: (+9221) 32782500 , 32782600

28 SAFFER IN KARBALA

IRAQ : $800 , IRAQ - IRAN : $1150
10 NIGHTS , 17 NIGHTS
IRAQ : 10 NIGHTS
13 NIGHTS , 1 week

RABI UL AWWAL IN KARBALA

IRAQ : $820 , IRAQ - IRAN : $1150
10 NIGHTS , 17 NIGHTS