Email : Karwan: Alharamain.pk@gmail.com Travel: Alharamain.travel@gmail.com
Contact: (+9221) 32782500 , 32782600

ASHIQAN E IMAM RAZA a.s

KHI : $550 , LYP / LHE : $650
1 WEEK

03 , 04 SHABAN IN KARBALA

Iraq : $1000 & Iraq/Iran : $1500
10 NIGHTS & 18 IGHTS

eid ul fitar

Iraq : $950 & Iraq/Iran : $1400
10 Days & 18 Days